Initiatiefvoorstel CDA maakt Huizen “millennium-proof”

CDA Huizen

Een grote raadsmeerderheid heeft er dit jaar mee ingestemd dat Huizen het jaar 2009 ingaat als Millenniumgemeente. Het CDA beschouwt dit niet als een vrijblijvend gegeven, maar is zich bewust van de ‘verplichtingen’ die een dergelijk streven met zich meebrengt. De fractie heeft daarom een initiatiefvoorstel ingediend waarbij de gemeente concreet beleid gaat ontwikkelen om bij te dragen aan de realisering van de millenniumdoelstellingen. Lokale initiatieven met een internationaal karakter moeten daarom zowel financiële als morele ondersteuning van de gemeente krijgen. Tijdens de raadsvergadering aanstaande donderdagavond zal het initiatiefvoorstel worden besproken.

Met een actief milieubeleid draagt de gemeente Huizen op haar manier bij aan de realisatie van een belangrijk millenniumdoel: er leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu. Maar een duurzaam leefmilieu is slechts één van de acht millenniumdoelen. Wereldwijd is er nog genoeg werk te verzetten om de overige doelstellingen te bereiken. Deze doelstellingen liggen op het gebied van armoedebestrijding, wereldwijde verbetering van onderwijs en de gezondheidszorg en het bevorderen van eerlijke handel. In september 2000 zijn deze doelen door de wereldleiders in VN-verband vastgesteld op de Millenniumtop. In 2005 is door de toenmalige secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan, het belang van de rol van lokale overheden voor het behalen van de doelen, nog eens extra benadrukt. In dit kader is de VNG gestart met de ‘Millennium Gemeente’ campagne.

Stichting Eldoret

Op 27 maart 2008 heeft de gemeenteraad Huizen zich uitgeroepen tot Millenniumgemeente. Het CDA is daarom van mening dat er nu een beleid moet komen waarbij lokale initiatieven niet alleen door de gemeente openlijk worden gewaardeerd, maar ook door de gemeente worden aangemoedigd. Te denken valt aan internationaal georiënteerde organisaties met Huizer wortels, zoals Stichting Albaninëcomité Huizen, Stichting Eldoret, de Wereldwinkel, serviceclubs en lokale fondsen en vluchtelingenorganisaties in Huizen. Ruim voor de millenniumdoelen werden geformuleerd hielden bovengenoemde organisaties zich al bezig met het nastreven van deze intenties. Het CDA wil voor de uitvoering van deze regeling in 2009 incidenteel een budget van 6.000 euro beschikbaar stellen en vanaf 2010 een structureel budget van 10.000 euro per jaar. Bij het eventueel niet benutten van het budget vloeit het bedrag aan het eind van het betreffende jaar terug naar de algemene middelen. Ook de Stichting Eldoret kan in dit beleid rekenen op structurele steun van 2.000 euro en een eenmalige bijdrage van 6.000 euro voor de realisatie van een extra schoollokaal in de Keniaanse stad.

Verdubbelen lokaal initiatief

Streven is dat de gemeente Huizen een subsidieregeling ontwikkelt, waarmee Huizer bedrijven, scholen en maatschappelijke organisaties, die zelf actief bijdragen aan de realisatie van de beoogde millenniumdoelstellingen van de gemeente, 50% cofinanciering van hun eigen inzet kunnen verkrijgen, tot een maximum van 2.000 euro per activiteit per jaar. Stel dat een basisschool een activiteit organiseert die bijdraagt aan de millenniumdoelstellingen en daarvoor 500 euro bij elkaar spaart, dan kan dit bedrag vanuit de subsidieregeling met een gelijk bedrag worden verdubbeld tot 1.000 euro.