De betekenis van het waterschap voor Huizen

CDA Huizen

Op 18 maart kan er ook op CDA worden gestemd voor de waterschap
Op 18 maart kan er ook op CDA worden gestemd voor de waterschap

Naast de Provinciale Statenverkiezingen vinden op 18 maart 2015 ook verkiezingen plaats voor het bestuur van de waterschappen, en dus ook voor het bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Achter veel beslissingen van het waterschap gaat een brede belangenafweging plaats, waarbij niet eenzijdig gekeken moet worden naar ‘natuur’ of recreatie, maar op een verantwoorde manier besluiten moeten worden genomen over waterveiligheid, over peilbeheer in de polders, over dijken, over afvalwaterzuivering, verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater en de zoetwatervoorziening in Nederland.

Wim Zwanenburg, tot december 2014 nog voorzitter van de CDA-afdeling Huizen, is ook fractievoorzitter van het CDA in het bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Bij de waterschapsverkiezingen is hij lijsttrekker voor het CDA voor AGV. Hij zette de specifieke belangen van het waterschap voor de gemeente Huizen nog eens op een rijtje.

Wateroverlast voorkomen

Wateroverlast op de Driftweg in Huizen
Wateroverlast op de Driftweg in Huizen

Huizen ligt voor het grootste gedeelte op de hoger gelegen zandgronden van het Gooi, maar dat wil niet zeggen dat er geen maatregelen genomen moeten worden om wateroverlast te voorkomen. Ook in de gemeente Huizen zijn maatregelen nodig voor de opvang van tijdelijk overvloedige neerslag.  Op dit gebied werkt de gemeente samen met het waterschap, bijvoorbeeld met het zogeheten Stedelijk Waterplan. De Oostermeent is wel een opgespoten polder, waarvoor periodiek een peilbesluit moet worden genomen. Daar is de gemeente tezamen met Waternet, de uitvoerende organisatie van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht verantwoordelijk voor de waterkwaliteit van de singels. De afgelopen jaren zijn er regelmatig investeringen gedaan. Met verbetering van de doorstroming en aanleg van duikers kan de waterkwaliteit verbeteren, wat ook ten goede komt aan de visstand.

Verdrogingsbestrijding

Hoewel we een in een bij tijden zeer nat klimaat leven dreigt zelfs in Het Gooi af en toe verdroging. Het is van belang dat het regenwater niet in het riool wegspoelt, maar dat gescheiden stelsels voor afvoer van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater via het riool naar de rioolzuivering kan plaatsvinden en een afvoer van regenwater naar het oppervlaktewater. Door de toegenomen bebouwing, asfaltering en verstening komt op sommige plaatsen onvoldoende water in de bodem terecht. Het is geen goede zaak als tuinen betegelt worden. Vang het regenwater op in een regenton en gebruik dat water voor de tuin. Dat bespaart de burger ook weer geld want dan neemt de druk op de capaciteit van de rioolwaterzuiveringsinstallaties minder toe.

Uitval nutsvoorzieningen en de regionale infrastructuur

Veel Huizers zijn forensen die werken in Amsterdam of Utrecht en daar kom je niet zonder door de dieper gelegen polders te rijden en van de infrastructuur gebruik te maken. Voor hen zijn de maatregelen voor het peilbeheer in de polders door het waterschap dus ook van belang. Bij een extreme overstroming zal het grootste deel van de gemeente Huizen de voeten nog wel droog houden, maar door uitval van nutsvoorzieningen en de regionale infrastructuur kan ook de gehele Gooi en Vechtstreek onleefbaar worden.

Geuroverlast beperken, toerisme versterken

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) aan de IJsselmeerstraat zuivert het afvalwater en loost vervolgens het gezuiverde afvalwater op het Gooimeer. Het CDA vindt dat het waterschap AGV en Waternet zich moeten toeleggen op innovatieve waterzuiveringstechnieken, waarbij de geuroverlast meer wordt beperkt dan nu het geval is. Daar zijn zeker nog mogelijkheden voor. Dit is ook van belang om de toeristische potentie van het Nautisch Havenkwartier in Huizen nog meer te bevorderen. Ook is het van belang om ook bij de RWZI in Huizen te gaan werken aan de terugwinning van grondstoffen en energie. Veel afval heeft een restwaarde. Uit afvalwater kan struviet (= fosfaat) worden terugwonnen en met rioolslib kan biogas worden geproduceerd. Waardevolle energie- en grondstoffen kunnen zo weer de kringloopeconomie in.

Vernieuwing RWZI Hilversum, betere kwaliteit zwemwater van Gooimeer

Zwemmen in het gooimeer moet mogelijk blijven (bron: Wikipedia)
Zwemmen in het gooimeer moet mogelijk blijven (bron: Wikipedia)

In 2014 is in Hilversum eindelijk een nieuwe RWZI gereedgekomen. Het gezuiverde afvalwater, het effluent, van deze RWZI wordt via de Gooiergracht ook geloosd op het oppervlaktewater van het Gooimeer. Ook de RWZI in Blaricum loost via de Gooiergracht op het Gooimeer. Door de sterk verbeterde zuiveringstechnologie zal de komende jaren de waterkwaliteit van het Gooimeer nog sterk verder kunnen verbeteren, door ook innovaties toe te passen bij de RWZI (van waterschap AGV/Waternet) aan de IJsselmeerstraat in Huizen. Het waterbeheer van het Gooimeer zelf, net als de overige Randmeren, geschiedt overigens door Rijkswaterstaat en niet door het waterschap. Het waterschap gaat wel over de sluis bij de Blaricummermeent. Het CDA vindt dat de Gooimeergeul een aftakking naar de Blaricummermeent moet krijgen, anders is de 3 miljoen euro voor die nieuwe sluis daar echt in het water gegooid. Je kunt er namelijk nog steeds niet varen omdat er buiten de sluis maar 60 cm water staat! Het vindt ook dat het waterschap er in het overleg met andere overheden op aan moet dringen dat de waterkwaliteit en het zwemwater in het Gooimeer verder verbeterd wordt.

RWZI biedt faciliteiten Vogelwerkgroep

In 2013 bracht een groot deel van CDA nog een werkbezoek aan een RWZI.
In 2013 bracht een groot deel van CDA nog een werkbezoek aan een RWZI.

Het CDA is er ook voorstander van dat op het terrein van de RWZI Huizen ruimte wordt geboden aan de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken van Vogelbescherming Nederland. De afgelopen jaren is daar al een grote oeverzwaluwwand gebouwd, met nestgaten die vrijwel direct bewoond werden. Tevens zijn er maatregelen genomen om ijsvogels, vleermuizen, insecten en vele andere dieren en planten een onderdak te bieden.

Sanering van bedreigd grondwater

In de vroegere tijden heeft door oude, vaak niet meer bestaande bedrijven vervuiling van het grondwater plaatsgevonden. Afval werd vroeger vaak zo maar in de natuur gedumpt.  Om de drinkwaterwinning door PWN, het Provinciale Waterleidingbedrijf Noord-Holland veilig te stellen moet het waterschap samen met andere overheden werk maken van het Masterplan Sanering Grondwater Het Gooi. Ook moet goed worden opgelet dat het vervuilde grondwater uit Het Gooi niet via het kwelwater in bijvoorbeeld de Horstermeerpolder de kwaliteit van het oppervlaktewatersysteem en de waterkwaliteit van de Vecht en de Vechtplassen bedreigt.

Bestrijding zwerfvuil en microverontreinigingen

Ook in het Gooi is het van groot belang dat zwerfvuil bestreden wordt. Zwerfvuil komt via onze meren, vaart, grachten en kanalen in de zee en oceanen. Het grootste continent ter wereld is niet Afrika of Azië, maar ‘Plastic’, het continent dat in de oceanen drijft. Ook dreigen steeds meer microverontreinigingen, inclusief microplastics, door het gebruik van deze materialen in cosmetica en verzorgingsproducten. De microplastics en medicijnresten kunnen nog niet zo gemakkelijk door de afvalwaterzuiveringen worden uitgezuiverd.

Waterschapsbelastingen

Belasting moet gelijk blijven.
CDA staat voor een beperking van de tariefstijgingen

Alle ingezetenen van een waterschap betalen waterschapsbelastingen, dus ook de inwoners, de gezinshuishoudingen in Huizen. Het CDA staat voor een beperking van de tariefstijgingen door de nadruk te leggen op een efficiënte uitvoering van de kerntaken van het waterschap, een beperking van de neventaken en goed toezicht op kostenverantwoording van de uitvoerende organisatie Waternet (die het waterschap deelt met de gemeente Amsterdam). Dan behoeven de waterschapsbelastingen niet meer te stijgen dan met de inflatiecorrectie. Het CDA wil niet dat het waterschap inkomenspolitiek bedrijft, maar is wel voor kwijtschelding van de waterschapsbelastingen voor de mensen met een minimuminkomen.

Het CDA Huizen levert een behoorlijke bijdrage aan de kieslijst van het CDA voor het waterschap. Naast oud-voorzitter van het CDA Huizen Wim Zwanenburg op nr. 1, zijn de Huizer kandidaten Clary Vos #30, Rutger Rebel #37 en Ruben Woudsma #38 actieve lijstduwers.