College pakt uitvoering programma voortvarend aan

CDA Huizen

Bij de behandeling van de voorjaarsnota stelt de CDA-fractie vast dat B&W met de uitvoering van het collegeprogramma voortvarend aan de slag is gegaan.

Bestrijding van stankoverlast

Al jaren is er 's zomers sprake van stankoverlast bij het Gooimeer door de aanwezigheid van blauwalgen. Vorige week maakte het college melding van de totstandkoming van een convenant met rijkswaterstaat, het waterschap en de gemeentes rond de randmeren om het schoonmaken van het Gooimeer gezamenlijk aan te pakken. Het CDA is daar blij mee. Wij verwachten dat het toeristisch-recreatief gebruik van het Gooimeer en de surfstranden in de zomermaanden beter tot z'n recht zal komen.

Fietsroutenetwerk

Ook heeft het college al een besluit genomen om mee te werken aan de realisatie van een fietsroutenetwerk. De bestaande fietsroutes zullen aan elkaar gekoppeld worden. Hier gaat volgens ons een goede aantrekkingskracht vanuit op toeristen die op de fiets het Gooi willen verkennen. Dat kan het toerisme in ons dorp versterken én een gunstige invloed hebben op de plaatselijke middenstand.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Inmiddels heeft het college de inspraakmogelijkheid voor burgers over de gemeentelijke verordening voor maatschappelijke ondersteuning gestart. Voor zorgaanbieders die vanaf 1 januari 2007 in Huizen zorg volgens de WMO willen bieden zal een openbare aanbestedingsprocedure worden gehouden. Belangrijk onderdeel hiervan is de voorwaarde dat de aanbesteding alleen aan een combinatie van meerdere zorgaanbieders gegund zal worden. Hierdoor wordt de keuzevrijheid voor burgers gegarandeerd. Het CDA hecht daar veel belang aan. De CDA-fractie zal de uiteindelijke uitkomst van de aanbesteding hierop nauwkeurig beoordelen. De CDA-fractie wil ook dat wethouder Bakker het gebruik van het Persoonsgebonden Budget (PGB) optimaal gaat stimuleren. We zullen dat goed in de gaten houden.

De WMO geldt voor alle burgers. Ouderen krijgen vanzelfsprekend veel aandacht, maar dit mag niet ten koste gaan van anderen. Hierbij denken wij vooral aan gehandicapten, in het bijzonder mensen met een verstandelijke, visuele of lichamelijke beperking. Het feit dat wethouder Janny Bakker inmiddels besloten heeft om een coach voor gehandicapten aan te stellen waarderen wij zeer! Dit geeft goede moed op de noodzakelijke aandacht voor gehandicapten.

De wethouder heeft in de voortgangsrapportage ook aangegeven dat er extra middelen voor de ondersteuning van mantelzorgers zullen worden vrij gemaakt. Een prima initiatief, want de instandhouding van sociale verbanden vindt het CDA heel belangrijk. Als dat door extra geld versterkt kan worden vinden wij dat een goede investering. In ieder geval beter dan een evt. verhuisdwang. Het CDA is daar niet enthousiast over. Bij de evaluatie van de invoering van de WMO zullen we hier kritisch naar kijken.

Het CDA maakt zich overigens wel zorgen over de kosten van de WMO. De invoerings- en uitvoeringskosten dienen goed bewaakt te worden. Vooral de kosten van indicatiestelling. Uit ervaringen met de indicatiestelling voor de AWBZ blijkt dat het CIZ (het indicatieorgaan) een dure en bureaucratische organisatie is. Landelijk bedragen de kosten meer dan 160 mln euro. Dat moet lokaal anders: eenvoudig, snel en goedkoop! De CDA-fractie vraagt hiervoor de bijzonder aandacht van de wethouder.