CDA Huizen spreekt met Tweede Kamerlid Van Toorenburg over Integratie

CDA Huizen

Donderdagavond 22 mei was het CDA Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg te gast op de Algemene Ledenvergadering van het CDA Huizen. Het thema van de avond was "Integratie, rol van religie en diversiteit". Na haar lezing nam zij deel aan een paneldiscussie met Gert-Jan van Dommelen en Mustafa Yaman die de visie op 'integratie' vanuit de kringen van de kerken en de moskeeën Huizen naar voren brachten. Met de aanwezigen was er vervolgens discussie over de lokale Integratienota 2008-2011 die in juni in een commissie van de Huizer gemeenteraad aan de orde komt.

Van Toorenburg vindt dat participeren méér is dan werken alleen. "Denk bijvoorbeeld aan mantelzorg, vrijwilligerswerk, kinderopvang en opvoedingsondersteuning," zo betoogde zij. Ze pleit voor een zo integraal mogelijke aanpak van sociale probleemgevallen. Bij te specifieke aandacht voelt men zich apart gezet waardoor uitsluiting dreigt. Het is daarom beter om te mengen stelde de politica. "Als je je richt op wat je bindt, dan kom je veel verder!" Van Toorenburg prees de Huizer Integratienota die ze zeer uitvoeringsgericht noemde.

Huizen gemiddelde Nederlandse gemeente

In Huizen is het aantal allochtone inwoners 1e en 2e generatie ca. 18% van de totale bevolking. Het aantal niet-westerse allochtonen bedraagt 8% en het aantal Westerse allochtonen is 10%. De gemeente Huizen is hiermee een landelijk 'gemiddelde' gemeente. Met veel allochtonen gaat het goed, zij spreken de taal, hebben werk of volgen een opleiding en maken daarmee deel uit van onze samenleving. Er is echter ook een groep die de aansluiting met onze samenleving minder goed weet te maken. Dit komt mede door het niet of niet voldoende spreken van de Nederlandse taal en het ontbreekt hen aan voldoende kennis over de Nederlandse samenleving. Verder zijn er landelijke problemen die ook op lokaal niveau spelen, bijvoorbeeld het feit dat het lastig(er) is voor allochtone jongeren om werk en/of een stageplaats te vinden, betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs of de sportbeoefening van hun kind(eren). In Huizen is wel sprake van een relatief (ten opzichte van andere Nederlandse gemeenten met 20.000 tot 50.000 inwoners) groter aantal niet-westerse allochtonen die een bijstanduitkering aanvroegen (in 2007), waarbij het voornamelijk gewezen asielzoekers en verdere voormalige gastarbeiders betrof. Dit soort cijfers zijn echter vaak moeilijk vergelijkbaar omdat mensen van Turkse of Marokkaanse afkomst vaak genaturaliseerd zijn of een dubbele nationaliteit hebben, waardoor ze geregistreerd staan als Nederlander. Deze groep valt wel binnen de doelgroep van het integratiebeleid.

Om de complexe maatschappelijke zaken te vertalen naar de lokale situatie heeft het College van Burgemeester en Wethouders op voorstel van wethouder Liesbeth Tijhaar (PvdA) in de nota gekozen voor een uitwerking in een zestal thema's: inburgering, arbeidsparticipatie, onderwijs, sociale cohesie, emancipatie van vrouwen en meisjes en de organisatie van en voor minderheden (zelforganisaties). Bij de uitwerking van het beleid wordt gebruik gemaakt van bestaande budgetten die overigens niet alleen beschikbaar zijn voor mensen met een allochtone afkomst, maar ook voor autochtone burgers in een achterstandssituatie.

Van Toorenburg constateerde dat in veel gemeenten in Nederland de inburgering stagneert en dat de het niet goed gaat met de inburgeringscursussen. "In de Tweede Kamer werd onlangs 9,5 uur lang gedebatteerd over de aanpassing van de wet, maar het was schrijnend dat het Kamerlid Rita Verdonk, die in de vorige kabinetsperiode verantwoordelijk was voor de invoering van de wet, nu geen tijd had voor deelname aan het debat". Van Toorenburg vroeg de gemeente Huizen goed na te denken over de integratieproblematiek. "Voor de oplossing van problemen moet de gemeente zoveel mogelijk mensen uit de eigen doelgroep van allochtonen gebruiken. Maar bij het beleid zijn er verschillende dilemma's, zoals bijvoorbeeld bij taalachterstanden in het onderwijs. "Hulp kan dan snel tot segregatie in plaats van integratie leiden, als je groep apart zet met bijzondere aandacht".

Interreligieuze dialoog

Religie kan volgens het Kamerlid eerder een bindmiddel zijn, die mensen tot elkaar brengt. Mustafa Yaman was dat geheel met haar eens. Het beeld in de media over religie noemde hij door de focus van de media op incidenten totaal scheef getrokken. "De dialoog tussen mensen van verschillende religies en levensovertuigingen is belangrijk en daarbij moet men met elkaar kennismaken, elkaar trachten te begrijpen, maar niet perse elkaar trachten te overtuigen". Ook Mustafa Yaman bepleitte het inschakelen en de oprichting van de zelforganisaties van de verschillende allochtone groepen. "Zo kun je meer mensen activeren die op individuele basis moeilijk benaderbaar zijn en de gemeente Huizen kan daarmee beter aansluiten op de behoeften van allochtonen".

Het CDA vindt dat er volop ruimte moet zijn voor godsdienst en levensovertuiging, die een bron van inspiratie zijn om het leven vorm te geven. "Levensbeschouwelijke organisaties kunnen mensen houvast bieden om hun plaats in de samenleving te vinden, een eigen identiteit, om vandaar uit maatschappelijk actief te zijn. Respect voor elkaar creëert ruimte voor elkaar". Volgens Toorenburg heeft de film Fitna van Geert Wilders veel losgemaakt bij allochtonen. "In die zin is hij mogelijk tegenover zijn eigen doelstellingen contraproductief, want veel moslims realiseren zich nu meer dat ze mee moeten doen in de Nederlandse samenleving en dat moeten we positief waarderen".