CDA fractie verbaasd over initiatiefvoorstel maatschappelijk werk

CDA Huizen

De CDA fractie is zeer verbaasd over het initiatiefvoorstel van de Christen Unie, D 66, Groen Links en Leefbaar Huizen betreffende de wachtlijsten voor het Maatschappelijk Werk. Nog groter is de verbazing over de publiciteit hierover in de Huizer Courant van 28 november jl.

Het initiatiefvoorstel is naar de mening van de CDA fractie veel te voorbarig en stelt de intenties van het College om de wachtlijst voor Maatschappelijk Werk  structureel aan te pakken ten onrechte in discrediet.

Ook voor de CDA fractie was de wachtlijst voor Maatschappelijk Werk tijdens de begrotingsbehandeling een zwaarwegend punt: “Het Maatschappelijk Werk vervult een belangrijke rol bij sociale activering en schuldhulpverlening. Het gaat helaas maar al te vaak om de zwakkeren uit onze samenleving die deze hulp hard nodig hebben” aldus de CDA fractie, die in haar algemene beschouwingen de huidige wachtlijst “onacceptabel” noemde.  De formatie voor Maatschappelijk Werk moet van de CDA fractie voldoen aan de landelijke minimum-norm. Dit betekent dat in Huizen bij het Maatschappelijk Werk een uitbreiding nodig is van 1,27 formatieplaats (dus ruim een full-time maatschappelijk werker erbij). De CDA fractie stelde het College voor om deze uitbreiding te faseren over twee jaar, zodat eind 2004 de formatie op peil is gebracht.

Bij de beantwoording van dit pleidooi van de CDA fractie stelde de verantwoordelijke wethouder Kolk dat ook het College de wachtlijst voor Maatschappelijk Werk niet acceptabel vindt. Het College voegde daad bij het woord. Er wordt op korte termijn al een halve formatieplaats extra beschikbaar gesteld. Bovendien is de voorgenomen bezuiniging op het Maatschappelijk Werk definitief door het College ingetrokken. In het initiatiefvoorstel wordt daar vreemd genoeg geheel aan voorbij gegaan.

Het College heeft daarnaast tijd gevraagd voor overleg met Versa, om te bezien of en op welke wijze een goede en blijvende oplossing van de wachtlijstproblematiek kan worden gerealiseerd. Ook moest door het College nog onderzocht worden op welke manier de financiering van het extra Maatschappelijk Werk mogelijk zou zijn. Door wethouder Kolk is klip en klaar toegezegd dat hij hierop in de commissievergadering van december terug zou komen. Een alleszins realistische benadering, aldus de CDA fractie.

Het initiatiefvoorstel van de oppositiepartijen is naar de mening van de CDA fractie dan ook op zijn minst voorbarig. Het is ook onvolledig. Immers, het College heeft concrete toezeggingen gedaan om de wachtlijst voor Maatschappelijk Werk aan te pakken en daarover wordt in het initiatiefvoorstel niets gezegd.

Mogelijk hebben de oppositiepartijen tijdens de begrotingsbehandeling niet goed geluisterd, want pas na indiening van het initiatiefvoorstel werd het woordelijk verslag van de toezeggingen van het College door de Christen Unie opgevraagd. Dit verslag laat aan de intenties van het College, noch aan de door het College voorgenomen maatregelen, niets aan duidelijkheid te wensen over.

De CDA fractie pleit ervoor dat ook de oppositiepartijen het College even de ruimte geven om de gemaakte afspraken na te komen alvorens onnodig onrust te creëren. Dat kan het resultaat alleen maar ten goede komen. En daar hebben zij die van het maatschappelijk werk gebruik maken alleen maar baat bij.