Brief CDA Huizen inzake de renovatie van het Holleblok

CDA Huizen

De discussie rondom de renovatie van het Holleblok, en dan vooral de financiering hiervan, is de afgelopen weken vooral gevoerd via ingezonden brieven in lokale kranten. De oppositie liet geen gelegenheid onbenut om te citeren uit de verkiezingsprogramma’s van de collegepartijen VVD, PvdA en CDA. Zij schuwden hierbij niet om teksten uit hun verband te rukken, dan wel erg ruim te interpreteren. Ook passages uit het collegeakkoord (waar de oppositiepartijen in april ’06 nog hun neus voor ophaalden) werden als mantra’s herhaald om toch maar aan te tonen hoe onbetrouwbaar de collegepartijen VVD, PvdA en CDA wel niet zijn door in de groenstrook bij het Holleblok te bouwen.

Volgens de oppositiepartijen handelen de collegepartijen in strijd met de in verkiezingstijd gedane beloften. Het CDA krijgt echter beloften in de schoenen geschoven die het nooit heeft gedaan! Omdat door de diverse oppositiepartijen een onjuist, dan wel eenzijdig beeld wordt geschetst, willen wij als CDA-fractie de volgende zaken op een rijtje zetten.

  • Allereerst de aantijging van een vermeende verbroken verkiezingsbelofte. Letterlijk staat in ons verkiezingsprogramma: “In ons dorp is geen plaats meer voor grootschalige woningbouwprojecten. De beoogde bouwlocatie aan de Vlie (Bad Vilbelpark) moet haar groene bestemming behouden.” De locatie aan de Vlie die in ons verkiezingsprogramma wordt genoemd, betreft een bouwlocatie die door het vorige college was aangewezen om te bouwen voor geld, waarmee de gemeentelijke begroting sluitend zou worden gemaakt. De uitspraak over het perceel aan de Vlie moet dan ook in dat perspectief worden gelezen. Het betreft bovendien een veel groter stuk groen dan het aan het Holleblok grenzende perceel dat nu bebouwd zal worden om de financiering van de renovatie rond te krijgen.
  • De locatie aan de Vlie zal, dankzij een motie die ook door het CDA is ondersteund, niet worden bebouwd.
  • De operatie die het Holleblok in een nieuw jasje moet steken is een proces dat reeds vele jaren tijd in beslag heeft genomen. Ondanks dat de klankbordgroep liever geen enkele woning in het groen had gehad, kon zij uiteindelijk instemmen met woningbouw aan de oostzijde van het Holleblok.
  • Al vanaf het eerste moment (en dus ook ruim voor de verkiezingen) was het duidelijk dat de renovatie kostenneutraal moest verlopen en dat er woningen zouden worden gebouwd om dit te realiseren. De bebouwing van het perceel naast het Holleblok maakte al voor de verkiezingen deel uit van renovatieplan voor het buurtcentrum en zorgde voor een sluitende begroting. Het zou van weinig consistent beleid getuigen wanneer er nu een andere beslissing zou worden genomen, alleen maar omdat de gemeente Huizen er op dit moment financieel weer iets beter voorstaat.

Het CDA is tevreden dat het college nu eindelijk een begin kan gaan maken met de zo lang gewenste renovatie van het Holleblokcomplex en dat dit kostenneutraal zal gebeuren. Voor oppositiepartijen is het natuurlijk ontzettend makkelijk om de burgers zonder goede financiële onderbouwing gouden bergen en groene bomen in het vooruitzicht te stellen. Zo blijft de oppositie bestaan uit een verzameling veelbelovende partijen, terwijl de collegepartijen spijkers met koppen slaan!

Fractie CDA Huizen