Collegeprogramma 2022-2026

CDA Huizen

Vrijdag 24 juni is het collegeprogramma van de gemeente Huizen voor de periode 2022 – 2026 ondertekend door de lijsttrekkers van de VVD, Leefbaar Huizen, D66 en ondergetekende namens het CDA. In deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de onderhandelingen die de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden en het resultaat.

Direct na de verkiezingen van 16 maart startte de informatieronde die na een paar dagen een conclusie voor het vervolg opleverde. CDA, VVD, Leefbaar Huizen en D66 waren bereid om met elkaar in gesprek te gaan over het vormen van een college en het opstellen van een collegeprogramma.

De inhoudelijke inbreng van het collegeprogramma in de weken daarop is verzorgd door diverse schrijfgroepen waar namens het CDA, onder andere Danielle van Deutekom en Marianne Vos  zitting in hadden. De onderhandelingen over de portefeuilleverdeling vonden uiteraard plaats met onze beoogd wethouder, Bert Rebel en ondergetekende.
Niet alleen de beoogd collegepartijen hebben inbreng geleverd voor het collegeprogramma. In de afgelopen weken was ruimte gemaakt voor de overige partijen in de gemeenteraad om ook inhoudelijke punten aan te dragen. Hierdoor is een collegeprogramma ontstaan waarin voor elke partij herkenbare punten zijn terug te vinden.

Als collegepartijen bouwen we verder op het fundament wat er al ligt. In Huizen streven we naar een samenleving waarin we oog hebben voor elkaar. Werk maken van nog meer verbinding tussen inwoners, verenigingen en organisaties met als doel een krachtige en vitale samenleving. “Een veerkrachtige samenleving, waarin inwoners, verenigingen en ondernemers met de gemeente werk maken van én verantwoordelijkheid dragen voor een veilige en leefbare gemeente.

Het collegeprogramma schets  de grote opgave en ontwikkelingen waar de gemeente Huizen voor staat zoals de vergrijzing. Deze zorgt voor een groei van de zorgbehoefte en een woningvoorraad die daarop afgestemd moet zijn. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan het financieel op orde brengen van het sociaal domein en de impuls die het nieuwe college geeft aan de duurzaamheidsportefeuille.

Voor het CDA herkenbare thema’s die ook in ons verkiezingsprogramma zijn terug te vinden. In het collegeprogramma zijn in de diverse hoofdstukken de concrete opdrachten te vinden waar het college de komende vier jaar mee aan de slag gaat. Bij deze nieuwsbrief treft u het integrale collegeprogramma aan.

Onze wethouder, Bert Rebel, behoudt op hoofdlijnen dezelfde portefeuille als de afgelopen vier jaar. Duurzaamheid, financiën, economie en regionale samenwerking blijven. Nieuw is de portefeuille personeel en  organisatie,waar de komende vier jaar veel moet gebeuren en waarvoor extra structureel budget is gereserveerd.

Op 8 juli vindt er een extra raadsvergadering plaats waarin het collegeprogramma wordt besproken en vastgesteld  en de nieuwe wethouders worden geïnstalleerd. Voor de CDA-fractie betekent dit dat Marianne Vos de plaats in gaat nemen van Bert Rebel in de Gemeenteraad.  Een mooi moment om bij stil te staan, u bent daarom van harte uitgenodigd om deze raadsvergadering bij te wonen, aanvang 19.30 uur. Op 5 juli staat het collegeprogramma op de agenda van de Algemene Ledenvergadering. U wordt over deze vergadering nader geïnformeerd door het bestuur. 

Met deze raadsvergadering sluiten we een intensieve periode af die ongeveer een jaar geleden begon. Het opstellen van de kandidatenlijst, het schrijven van het verkiezingsprogramma, het voeren van de verkiezingscampagne en de onderhandelingen heeft veel van onze mensen gevraagd. Het eindresultaat van al deze inspanningen is dat het CDA Huizen de komende 4 jaar opnieuw deel gaat uitmaken van het Huizer college, met een collegeprogramma waarin veel vanuit ons eigen verkiezingsprogramma is terug te vinden. Bij deze wil ik iedereen nogmaals hartelijke danken voor de inzet die hier een bijdrage voor onze partij aan heeft geleverd!

Rutger Rebel
Lijstrekker CDA Huizen