Wegbeheer gemeente Huizen

CDA Huizen

Toegang naar Huizen toe via Huizerhoogt.
Toegang naar Huizen toe via Huizerhoogt.

Het afgelopen jaar zijn de wegen in ons dorp weer geïnspecteerd en is bepaald of de kwaliteit voldoende is. Naar aanleiding van de inspectie kunnen we concluderen dat de kwaliteit van de infrastructuur in ons dorp er op vooruit is gegaan. In 2011 was 21 procent van de wegen nog van onvoldoende kwaliteit, in 2015 was dit teruggelopen tot 16 procent. Het streefbeeld van het college is echter dat maximaal 8 procent van de wegen een onvoldoende scoort.

Het college stelt daarnaast dat bij de Voorjaarsnota van 2016 de onderhoudsplanning wordt geactualiseerd op basis van deze rapportage. De CDA fractie heeft voor deze actualisatie een aantal vragen en dient daarom een motie in die het college opdraagt:

  1. De onderhoudsplanning te actualiseren binnen de huidige begroting en te bepalen wat het percentage “onvoldoende” is na uitvoering van de werkzaamheden.
  2. Te bepalen welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden om het streefcijfer van 8 procent “onvoldoende” te halen.
  3. De voorstellen die uit de werkconferentie verkeer zijn gekomen te begroten en te prioriteren naar het effect op de verkeersveiligheid.
  4. Van de werkzaamheden aan te geven welke daarvan gecombineerd kunnen worden met de planning voor de werkzaamheden aan de riolering.

Het moge duidelijk zijn dat het CDA, gelet op het huidig financieel perspectief, bereid is te investeren in onze infrastructuur. We gaan echter niet over één nacht ijs, maar willen bij de Voorjaarsnota 2016 vanuit het totaal overzicht keuzes maken.

Uiteraard hebben we daar onze prioriteiten voor. Instandhouden gaat voor de bouw van nieuwe infrastructuur. Nieuwe projecten prioriteren we op basis van de verkeersveiligheid en u kent inmiddels onze warme belangstelling voor de fietsinfrastructuur om duurzame mobiliteit te bevorderen.