algemene beschouwingen 2016

CDA Huizen

Belastingnota 2017 gemeente Huizen

CDA Huizen heeft ingestemd met de voorstellen zoals deze zijn opgenomen in de Belastingnota 2017. Daaruit blijkt dat het gematigd tarievenbeleid van de gemeente Huizen wordt voortgezet. In 2017 worden de tarieven van de onroerend zaakbelastingen (OZB) ook verlaagd met 10%. Huizen ontziet hiermee haar inwoners vanwege de economische omstandigheden. De gemeentelijke woonlasten (afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerende […]

Investeren in subsidiekennis

Europa, het Rijk en provincies hebben vele miljoenen euro’s beschikbaar voor subsidies aan gemeenten. Onder meer door gebrek aan kennis lopen veel gemeenten echter subsidiegeld mis, waarschijnlijk ook Huizen, en dat is zonde! Voor de kleinere gemeente is het niet eenvoudig om voldoende subsidiekennis in huis te hebben. Gebrek aan kennis over subsidies kan gemeenten […]

Clientervaring binnen sociaal domein

Sinds bijna twee jaar is Huizen in het Sociaal Domein verantwoordelijk voor een aantal nieuwe taken op het gebied van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatie. Decentralisatie is niet zonder horten en stoten verlopen. Huizen is er over het algemeen goed in geslaagd de doelstellingen te realiseren. Inwoners krijgen de hulp en ondersteuning op grond van […]

Renovatie clubgebouw De Zuidvogels

Tijdens de voorjaarsnota werd CDA Huizen geconfronteerd met de wens van HSV De Zuidvogels om een financiële bijdrage van de gemeente voor de renovatie van hun accommodatie. Het potje voor wensen nieuw beleid was leeg, dus kreeg Zuidvogels van het college nul op het rekest. CDA Huizen is akkoord met de financiering voor de renovatie […]

Algemene beschouwingen 2016

“Ruimte maken in ons hart, in onze wijken en in onze huizen voor mensen die de ellende van de oorlog ontvluchten”. Met die woorden sloot Bert Rebel in juni zijn beschouwing bij de behandeling van de voorjaarsnota af en hij herhaalde die woorden aan het begin van de Algemene Beschouwingen tijdens de begrotingsraad 2016. Een […]