Huizer gemeenteraadslid op de bres voor mantelzorgers

CDA Huizen

Het CDA-raadslid Kees de Kok heeft afgelopen zaterdag, samen met 35 andere CDA-leden, tijdens het CDA-congres een resolutie over mantelzorg ingediend. De resolutie werd unaniem aangenomen. Mantelzorg bestaat uit persoonlijke zorg voor mensen met gezondheidsproblemen of beperkingen en wordt gegeven door huisgenoten, familie, vrienden, kennissen, collega’s en buren aan hulpbehoevenden. Mantelzorgers stellen hun talenten dus in dienst van hun naasten en zijn daardoor van onschatbare waarde voor onze moderne samenleving.
Er zijn maar liefst 3,5 miljoen Nederlanders die mantelzorg verlenen. Ruim 1 miljoen mantelzorgers verlenen intensieve en langdurige hulp, dat wil zeggen dat zij meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden hulp geven. Uit onderzoek van het Sociaal-Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat het aantal mantelzorgers in de loop van de jaren ongeveer gelijk is gebleven, maar dat de duur en de intensiteit van de hulp toeneemt. Volgens het SCP is het aantal overbelaste mantelzorgers in de afgelopen jaren gestegen van 300.000 in 2001 tot 450.000 in 2008. Helaas heeft de regering in de Troonrede geen specifieke aandacht besteed aan de positie van de 450.000 overbelaste mantelzorgers. Daarom vond het CDA het nodig zich wel over deze groep in positieve zin uit te spreken. Het CDA heeft door deze resolutie waardering, respect en ondersteuning uitgesproken voor alle mantelzorgers. Volgens het CDA is mantelzorg een onmisbare schakel in de zorg voor onze naasten en mantelzorgers moeten daarom maximaal ondersteund worden door professionele zorgverleners. Het CDA vindt het noodzakelijk dat landelijke én lokale CDA-politici in het kader van de Wmo vraaggestuurde maatregelen nemen om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen en te verminderen.

Huizen effectief

Volgens berekeningen zouden er in Huizen bijna 1900 overbelaste mantelzorgers zijn, maar de ervaring bij het WMO-loket  leert dat dit aantal veel kleiner is. CDA wethouder Janny Bakker heeft onlangs gemeld dat de ondersteuningsvragen van alle mantelzorgers in Huizen goed beantwoord worden. Volgens haar zijn er nog steeds wel overbelaste mantelzorgers, maar niet iedereen doet een beroep op de mogelijke ondersteuning. Vaak lossen mensen dit in de eigen kring op. De gemeente heeft onlangs het contact gezocht met huisartsen, die de situatie van de mantelzorgers meestal goed kennen. Huisartsen kunnen mantelzorgers bijvoorbeeld wijzen op de mogelijkheid om een gesprek aan te vragen met een WMO-consulent van de gemeente. Ook is de gemeente, samen met ondermeer Versa Welzijn, op zoek naar nieuwe, passender oplossingen voor mantelzorgers met een dementerende partner. Vraagsturing in de WMO blijkt in Huizen al bijzonder effectief.