Clientervaring binnen sociaal domein

CDA Huizen

aandacht-eenzaamheid-cdaSinds bijna twee jaar is Huizen in het Sociaal Domein verantwoordelijk voor een aantal nieuwe taken op het gebied van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatie. Decentralisatie is niet zonder horten en stoten verlopen. Huizen is er over het algemeen goed in geslaagd de doelstellingen te realiseren. Inwoners krijgen de hulp en ondersteuning op grond van de uitgangspunten maatwerk en persoonsvolgende financiering.

Niet alles gaat goed

Toch gaat nog niet alles, zoals het zou moeten gaan. Daarom zijn in de programmabegroting een aantal prioriteiten opgenomen. Laaggeletterdheid, integratie van statushouders en het versterken van de gemeentelijke regiefunctie. Deze onderwerpen hebben volledige steun van CDA. CDA Huizen is blij met het Plan van Aanpak om gedwongen verhuizingen van kwetsbare, oudere inwoners naar een andere gemeente te voorkomen. CDA Huizen is voorstander dat Huizer inwoners ook hun laatste jaren in Huizen moeten kunnen doorbrengen.

Aandacht uitkomsten cliëntervaringen

Het CDA vraagt extra aandacht voor de uitkomsten van de cliëntervaringen zoals die op de website waarstaatjegemeente.nl zijn gepubliceerd. De gemeente Huizen scoort voor 2016 op cliëntgerichtheid en effectiviteit minder goed andere gemeenten. CDA Huizen had dit niet verwacht. Wij vinden het belangrijk dat de ervaringen van cliënten volgend jaar beter zullen zijn.

CDA Huizen verwacht van het college de toezegging dat de uitkomsten van de cliëntervaringen een belangrijke rol gaan spelen bij de uitvoering van het beleid in 2017!