CDA Huizen overlegt met regio over gemeentelijke herindeling

CDA Huizen

Gemeenten in Gooi en Vechtstreek staan niet te trappelen voor een fusie met Huizen. Dat is de conclusie van het CDA Huizen na een oriënterend overleg op 30 november jl. over gemeentelijke herindeling. CDA vertegenwoordigers van Naarden, Bussum, Huizen, Laren, Blaricum, Weesp, Muiden, Hilversum en Wijdemeren wisselden tijdens dit overleg onderling hun zienswijzen uit. Het overleg vond plaats onder leiding van CDA Tweede Kamerlid Maarten Haverkamp en in bijzijn van CDA vertegenwoordigers uit de provincie.

Huizen moet niet actief zoeken naar een fusiepartner

De wens tot schaalvergroting wordt door de deelnemende gemeenten voor een deel ingegeven doordat het lokale bestuur zich voor steeds omvangrijker en complexere problemen ziet geplaatst. Daarvoor moet ook in de toekomst voldoende bestuurlijke en ambtelijke capaciteit beschikbaar zijn. Om die reden is in de gemeenten Hilversum, Huizen, Bussum, Weesp, Naarden en Muiden door het bureau Capgemini een onderzoek naar de bestuurskracht uitgevoerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat de gemeente Huizen voldoende bestuurskracht heeft om zelfstandig te blijven.

Het CDA Huizen liet dan ook weten geen noodzaak te zien om actief op zoek te gaan naar een fusiepartner. Als binnen Gooi- en Vechtstreek wordt gekomen tot gemeentelijke herindeling, dan vindt het CDA Huizen dat de gemeente Huizen zich moet inzetten voor de toewijzing van de hele Bijvanck en de nog te bebouwen Blaricummermeent aan de gemeente Huizen. Het is bovendien veel logischer als de woonwijk en de sportvelden naast de Bestevaer alsmede de Bestevaer zelf tot het Huizer grondgebied gaat behoren.

Versterken regionale samenwerking

Het CDA Huizen wil samenwerking met buurgemeenten versterken als daarmee de belangen van Huizer inwoners kunnen worden gediend. In dat verband pleit het CDA Huizen voor het aanpakken van bovengemeentelijke problematiek in het reeds bestaande “gewest Gooi en Vechtstreek”. Dit is een samenwerkingsverband van 9 gemeenten in de Gooi-en Vechtstreek, te weten: Hilversum, Laren, Bussum, Weesp, Muiden, Naarden, Huizen, Wijdemeren en Blaricum. Het gewest voert regionale taken uit, zoals de ambulancezorg, de gezondheidszorg (GGD) en de afvalinzameling (GAD). Daarnaast doet het gewest aan beleidsontwikkeling of belangenbehartiging naar buiten op alle terreinen die de gemeenten gezamenlijk willen oppakken of afstemmen, zoals ruimtelijke ordening, milieu, verkeer en vervoer en volkshuisvesting. Wat het CDA Huizen betreft moet de samenwerking binnen het Gewest nog verder worden versterkt.

Geen gedwongen huwelijk

Het CDA Huizen constateert dat er ook bij de buurgemeenten geen hartelijke wens tot een fusie met Huizen bestaat. Het CDA Blaricum, Eemnes en Laren opteren voor een intensivering van de reeds in gang gezette onderlinge samenwerking. Fuseren met Huizen is daarbij helemaal niet aan de orde. Het CDA Bussum voelt veel voor samenwerking met Naarden en eventueel ook met Muiden en Weesp, maar, desgevraagd, niet met Huizen. Het CDA Wijdemeren heeft, na de recente fusie, even rust nodig en het CDA Weesp liet weten zich in eerste instantie te richten op de samenwerking met Muiden. Het CDA Hilversum liet weten bereid te zijn tot verdergaande samenwerking, onder andere met Bussum, maar bleek, net als Huizen, ook niet populair bij potentiële samenwerkingspartners.

De CDA Tweede Kamerfractie stelt zich op het standpunt dat herindelingen van onderaf moeten komen en niet moeten worden afgedwongen.