Keucheniusstraat – CDA fractie oefent druk uit op deadline

De CDA fractie maakt zich grote zorgen over het gebrek aan voortgang bij de planontwikkeling van het gebied rond de Keucheniusstraat. Ondanks alle positieve intenties die door alle betrokkenen zijn uitgesproken en ondanks de inspanningen van het College en het ambtelijk apparaat is er tot op heden nog steeds geen samenwerkingsconvenant getekend tussen Forum Invest BV, Multi Vastgoed BV, Visser Bouwmaatschappij en Rodamco. De CDA fractie is van mening dat door het uitblijven van overeenstemming over de ontwikkeling van het gebied rond de Keucheniusstraat burgers in Huizen onevenredig in hun belangen worden geschaad. Voor de CDA fractie was dit aanleiding om op 8 mei 2003 in de Raad de volgende schriftelijke vragen aan het College van B&W te stellen:

  1. Is uw college bereid in de komende vergadering van de commissie ROW een chronologisch overzicht geven van de afspraken en toezeggingen die door alle betrokken partijen in dit dossier zijn gedaan?
  2. Kan het College aangeven op welk moment (deadline) de conclusie door het College getrokken gaat worden of er overeenstemming tussen Forum Invest BV, Multi Vastgoed BV, Visser Bouwmaatschappij en Rodamco is te bereiken?
  3. Welke juridische mogelijkheden heeft de Gemeente Huizen om de onder 2 genoemde partijen tot handelen te dwingen ?
  4. Als bedoelde overeenstemming niet is te bereiken welke mogelijkheden staan de Gemeente Huizen dan ten dienste om zo snel mogelijk tot realisatie van de uitbreiding van het hoofdwinkelcentrum te komen?

De vragen van het CDA werden door het College voorgelegd aan de betrokken marktpartijen, die daarop met een schriftelijke intentieverklaring kwamen om uiterlijk 1 juli 2003 de positieve resultaten te presenteren van de gezamenlijke samenwerking. De CDA fractie blijft overigens van mening dat het College voor 1 juli een alternatief moet hebben uitgewerkt, voor het geval onverhoopt toch geen overeenstemming kan worden bereikt. Anders wordt het weer over de zomerperiode heen getild.