Personal statement Janny Bakker

Wethouder Janny Bakker 

In mei 2006 werd ik benoemd tot wethouder in Huizen en in 2014 mocht ik voor een derde periode doorgaan als wethouder. Ik ervaar dit als een groot voorrecht en ik ben het bestuur, de fractie en de leden van het CDA dan ook bijzonder dankbaar voor het vertrouwen dat door hen in mij is gesteld. Als CDA wethouder mag ik samen met mijn collega wethouders Marlous Verbeek (D66), Marianne Verhage (CU/SGP) en Gerrit Pas (GroenLinks) uitvoering geven aan het collegeprogramma, waar veel van de speerpunten uit het CDA verkiezingsprogramma in verwerkt zijn.

Vanwege de portefeuilleverdeling die wij zijn overeengekomen zal ik mij de komende vier jaar vooral gaan richten op

  1. Algehele coördinatie van het sociale domein en de uitvoering van de Wmo en de Participatiewet (= het sociale domein voor volwassenen / 18+).
  2. Het voeren van een verantwoord financieel beleid
  3. Het personeelsbeleid van de gemeente Huizen
  4. Het dierenwelzijnsbeleid

Sociaal domein

Binnen het sociale domein vallen aandachtsgebieden als werk en inkomen, de inclusieve arbeidsmarkt, meedoen aan de samenleving, schuldhulpverlening, wonen welzijn en zorg voor ouderen en voor mensen met een beperking, de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers, gezondheidszorg en ziektepreventie, armoedebestrijding en sociale cohesie in buurten en wijken.

Ik hoop na 4 jaar te kunnen zeggen dat sociaal isolement in Huizen niet hoeft te bestaan. Dat iedereen die dat wil aan de samenleving kan deelnemen, óók mensen met een minimum inkomen, mensen met een taalachterstand, ouderen, chronisch zieken, gehandicapten, mensen met psychische problemen of met een verslaving, kortom: óók kwetsbare mensen. Dat betekent dat we er als gemeente in moeten slagen om, samen met werkgevers, mensen die kunnen werken aan een baan te helpen en dat we voor mensen die niet (meer) kunnen werken de maatschappelijke ondersteuning in Huizen zo regelen, dat die naadloos aansluit op de behoeften van mensen die deze ondersteuning nodig hebben. Dat is voor de komende jaren mijn belangrijkste ambitie.

Dierenwelzijn

Het welzijn van dieren in onze samenleving mogen we niet vergeten. Onder andere gaat dit over opvang van zoekgeraakte (huis)dieren, waartoe de gemeente wettelijk verplicht is. Maar het is ook van belang om goede opvang te hebben voor in het wild levende dieren, zoals eekhoorns, egels, vogels etc., die mede door het drukke verkeer en veranderingen in ons milieu meer risico’s lopen dan voorheen. Daarvoor wil ik ook draagvlak zoeken bij gemeenten om ons heen. In deze periode wil ik mij in het bijzonder ook richten op de realisatie van de nieuwbouw van onze kinderboerderij, waardoor de betekenis van dierenwelzijn ook in educatieve zin kan worden doorgegeven aan onze kinderen.

Personeelsbeleid

De gemeente Huizen heeft hele loyale, deskundige en integere ambtenaren. Samen zorgen zij ervoor dat de dienstverlening aan onze inwoners optimaal is en blijft. Als wethouder personeelszaken voel ik mij verantwoordelijk voor een goed werkklimaat voor onze ambtenaren. Ik wil ook meer mogelijkheden creëren voor mensen met een arbeidsbeperking om in de gemeente Huizen werkzaam te zijn. Als gemeente kunnen wij ook wat dat betreft het goede voorbeeld geven.

Financieel beleid

Het blijft mijn ambitie om als gemeente Huizen ieder jaar weer netjes met een sluitende meerjarenbegroting te kunnen afsluiten. Ik ben me zeer bewust van het feit dat we als gemeente met gemeenschapsgeld omgaan. Dat vraagt niet alleen om een zorgvuldig beheer, maar ook om een heldere en begrijpelijke verantwoording van de bestedingen die we als gemeente doen. Daar heeft de Raad recht op. Daar hebben ook de inwoners van Huizen recht op.

Janny Bakker-Klein